FAQ

Når du lejer en bolig

Du skal forinden indflytning, ved indgåelse af lejekontrakt, betale 3 måneders depositum, 1 måneds forudbetalt husleje og lejen for den første måned, indflytningsmåneden.

Du betaler til udlejers konto, oplyst i § 3 i lejekontrakten, ”Betalingssted”.

Udlejeren kan i lejeaftalen betinge sig, at lejeren betaler et depositum til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Depositum udgør altid 3 måneders aktuel husleje.

Udlejer kan betinge sig at lejer betaler 1 måneds forudbetalt husleje.

Denne forudbetalte husleje kan du bruge til at betale din husleje med i den sidste måned af din opsigelsesperiode når du engang skal flytte.

Din indflytning finder sted på den aftalte overtagelsesdag kl. 12.00

Udlevering af nøgler til din bolig sker på overtagelsesdagen.

Der afholdes et ” indflyttersyn ” på overtagelsesdagen forinden du får udleveret dine nøgler.

Lejligheden gennemgås af en repræsentant for udlejer sammen med dig. Der udarbejdes en rapport over lejlighedens stand som du medunderskriver og får udleveret et eksemplar af.

Rapporten gemmes og lægges til grund den dag du skal aflevere din lejlighed til udlejer. Se ” fraflyttersyn ”

Der kan være fejl og mangler i din nye bolig. Der burde ikke være det, men det er mennesker vi har med at gøre, ikke maskiner. Fejl og mangler kan sjældent ses ved dit første besøg i lejligheden, men opdages over tid. Du har derfor 14 dage til at indberette fejl og mangler efter du har fået nøgler.

Disse fejl og mangler vil blive forsøgt udbedret af udlejer, eller noteret i din sag, således at du ikke hæfter for det når du fraflytter. Listen er derfor et bilag i din fraflytningsrapport.

Du skal henvende dig på Borger.dk og høre om du er berettiget til at modtage boligstøtte eller anden form for økonomisk hjælp til din bolig. Udlejer at ingen indflydelse på det. Link til Borger.dk

Parterne imellem, dig som lejer og administrationsselskabet på vegne udlejer, kan aftale i lejekontrakten at I anerkender at korrespondere via elektronisk kommunikation, dvs. mail.

Det er derfor vigtigt du løbende tjekker din mail og vigtig at du oplyser administrationsselskabet hvis du ændre din mailadresse.

Når du opsiger en bolig

Opsigelse skal ske den sidste dag i en måned, således at opsigelsen er udlejer i hænde senest den 1. i en måned. Din opsigelsesperiode er typisk 3 måneder.

Du skal skriftligt opsige din bolig til udlejers administrationsselskab. På forsiden af din lejekontrakt finder du kontakt data til administrationsselskabet.

Du kan opsige ved mail. Hvis I er 2 på lejekontrakten skal I begge to opsige boligen for at den er gældende. Du skal altid bede om en bekræftelse på din opsigelse.

Et fraflyttersyn er et syn hvor lejlighedens stand beskrives i en rapport ved din fraflytning. Synsrapporten indeholder istandsættelsesopgaverne der skal finde sted forinden lejligheden kan genudlejes. Rapporten underskrives af både dig og udlejer og du modtager en kopi.

Lejligheden skal istandsættes for din regning i din lejeperiode. For at dette kan nås skal lejligheden derfor være fraflyttet og rengjort af dig inden syn finder sted. Du har ikke adgang til lejligheden efter dit flyttesyn og du er pligtig til at aflevere dine nøgler til boligen.

Du modtager typisk din flytteopgørelse inden for 8 til 10 uger efter din lejeperiodes udløb. Dette skyldes at udlejers administrations selskab skal have modtaget alle relevante bilag i din sag forinden opgørelse kan udarbejdes.

Når du bor i din bolig

Ejendommens husorden er et regelsæt for hvordan du lever i din bolig i samspil med dine nære omgivelser. En udlejningsejendom er at betragte som et minisamfund hvor det at bo tæt sammen kræver at du respekterer dine naboer.

Husorden er endvidere en rettesnor for hvad der er tilladt i ejendommen. Du modtager husorden samtidig med din lejekontrakt og skal kvittere for modtagelse. Klik her for at læse mere.

Udlejer kan beslutte at ejendommen og dermed din bolig er en ikke ryger ejendom / bolig. Du er pligtig til at respektere dette. Hvis du tilsidesætter dette krav kan du risikere at blive opsagt. Du må endvidere påregne større udgifter til istandsættelse når du fraflytter.

Husleje forfalder til betaling den 1. i en måned. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr. Du har derfor stor fordel af at tilmelde din betaling til PBS betaling.

Din husleje reguleres, ifølge lovgivningen på området, med stigningen i nettoprisindekset. Dette indeks udregnes af Danmarks Statistik. Dit depositum og forudbetalte husleje bliver reguleret samtidig således at det altid er den aktuelle husleje der fastsætter dit depositum og forudbetalte husleje.

Husorden fastlægger rammerne for hvorledes du og dine naboer skal opføre sig. Det er altid en god idé, forinden du retter henvendelse til administrationsselskabet, at tage en snak med den der i dine øjne støjer. Det løse ofte problematikken. Tilsidesættelse af husorden kan medføre opsigelse.

Ja det skal du. Du skal sørge for at dine låse er funktionsdygtige, dit toilet eller vandhaner ikke drypper/løber, dine vinduer er regelmæssigt vasket både udvendig og indvendig, din emhætte er ren, dine filtre i opvaskemaskine og vaskemaskine / tørretumbler ikke er tilstoppet. Hvis det konstateres at du selv er skyld i en defekt, pga. manglende vedligeholdelse, kommer du selv til at betale for en evnt. reparation.

Gulve er overfladebehandlet og olieret når du modtager dem.

Vedligeholdelse kræver regelmæssig støvsugning og vask af dine gulve med en opvredet gulvklud/moppe.

Det er en rigtig god idé at sætte filtpuder under dine stole og bordben så det ikke slider unødigt på gulvet. Et plastik underlag / beskytter under en kontor stol anbefales.

Ja det må du gerne. Vær hensynsfuld overfor dine naboer når du gør det.

Der må ikke bores huller i våd rum, dvs. vægge på badeværelser / fliser m m

Du finder brugsanvisning til de hårde hvidevarer på nettet på fabrikantens hjemmeside.

Vær særlig opmærksom på at du jævnligt renser de filtre der findes i maskinerne, at afløb eller slange til vandtilgang ikke tilstoppes / blokeres.

Du betaler selv for en evnt. reparation hvis det viser sig du ikke har vedligeholdt dine hårde hvidevarer.

Dine vinduer skal vaskes udvendigt og indvendigt med jævne mellemrum.

3 til 4 gange om året er passende for de fleste. Udvendig vask af vinduer hvor du ikke selv kan komme til, varetages af udlejer.

Viceværten repræsenterer udlejer i dagligdagen og i de fleste praktiske gøremål i ejendommen. Viceværten har dels daglige vedligeholdelsesopgaver på og ved ejendommen (ikke i din lejlighed), dels til opgave at påse at ejendommen fungere optimalt efter forholdende. Du kan ikke selv tilkalde en vicevært. Hvis der er behov herfor skal det altid ske via administrationsselskabet.

Du skal altid rette henvendelse til udlejers administrationsselskab. Både med hensyn til spørgsmål af teknisk art eller økonomi. Du finder kontakt data på forsiden af din lejekontrakt.

Det er afgørende for din trivsel i din bolig, at luften indeholder den rette mængde fugt. De fleste problemer med indeklimaet skyldes for høj luftfugtighed, der bl.a. kan skabe grobund for husstøvmider og skimmelsvampe. Indeklimaet i din bolig er derfor vigtig. Udluftning af din bolig er en nødvendighed. Udluftning bør ske ved gennemtræk mindst 3 gange om dagen à minimum 5 minutters varighed. Du må ikke tørre tøj på tørrestativ indvendigt i din lejlighed. Se i øvrigt opslag vedr. udluftning. Klik her for at læse lære

Vandet indeholder kalk. Kalk kan være med til at nedsætte funktionen i din opvaske- og vaskemaskine. Du kan løbende holde kalkindholdet i dine maskiner nede ved at dosere løbende med citronsyre. Se i øvrigt vedligeholdelse på producentens hjemmeside.

Almindelig renholdelse og oprydning af arealet uden for din bolig er en del af dine pligter som lejer. Sæt din cykel i de opsatte cykelstativerne. Udvis hensyn til dine naboer når du færdes på fællesarealer. Dette gælder naturligvis også dine gæster.

Delebolig

Lejlighederne er perfekte som delebolig. Det en rigtig god og praktisk løsning på en bolig, blot I tænker jer om inden I indgår ” et fællesskab ”.

Når I lejer en bolig sammen, dvs. I begge står på lejekontrakten, hæfter I også for hinanden.

Hvis du lejer en bolig sammen med en roommate er det vigtigt at I får diskuteret jeres hensigter med boligen inden I lejer. I skal naturligvis sikre jer, at I har råd til at dele boligens økonomi. Lav et fornuftigt budget hvor både leje, a conto forbrug, vedligeholdelse og uforudsete poster er indregnet. Hvis én af jer ønsker at flytte og den anden gerne vil blive og selv finder en ny roommate, kan tilladelse til dette forventes. Administrationsselskabet skal dog altid godkende den ny lejer.

Aftal derfor hvordan I kommer ” ud af forholdet ” dvs. aftal de interne spilleregler I kan blive enige om hvis den ene af jer gerne vil ud af lejekontrakten. Det kunne f. eks være at I aftaler at et opsigelsesvarsel overfor hinanden skal være længere end den opsigelsesperiode der er aftalt i lejekontrakten.

Skriv jeres aftaler ned. Det skader ikke at have skriftlige aftaler og det er lettere at blive enige når I starter et forløb end når I skilles.